Folytatódik Budapest teljes körű csatornázása


2017. március 01.
2017-ban a Fővárosi Önkormányzat folytatja a csatornázási munkákat több kerületben is.

A BKISZ projekt

A BKISZ projekt területét az egyesített budapesti központú szennyvízelvezetési agglomerációból Budapest (1.721.556 lakos) és a csatlakozó Budaörs (28.950 lakos) területe alkotja.

A projekt keretében a meglévő, jellemzően lakófunkcióval rendelkező területek szennyvízelvezetését kívánja Budapest Főváros Önkormányzata a kerületi önkormányzatokkal, ill. Budaörs várossal együttműködve – a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben előírt fejlesztési kötelezettségnek eleget téve, ill. hozzájárulva Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez – megoldani zömében elválasztott rendszerű szennyvízcsatornával és a hozzájuk szervesen kapcsolódó átemelő telepekkel. A 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerinti feltételeket betartva szennyvízcsatorna, vagy szennyvízelvezető hálózat csak beépített, vezetékes vízzel ellátott, meglévő lakóingatlanokat tartalmazó, belterületi lakóövezetben épül a program keretében.

A BKISZ szakaszolt projekt. A projekt 1. (KEOP támogatási rendszer) szakaszának befejezésével Budapest csatornázottsága csaknem elérte a 100%-ot, azonban továbbra is vannak a fővárosnak olyan területei, ahol nincsen közcsatorna. Főként a peremkerületekben az új beépítéseknek, övezeti átsorolásoknak köszönhetően alakultak ki olyan „körzetek”, amelyek szinte teljes egészében csatornázatlanok.

Az előzetes felmérések alapján a 2. (KEHOP támogatási rendszer) szakaszban, 2019.06.30.-ig további 30-32 km csatorna megépítésével 1500-2000 ingatlan csatlakozhat Budapest szennyvízhálózatához.

A BKISZ projekt részeként épülne meg a III. Zsófia utca - Aranyvölgy utcai főgyűjtő, mely a terület szennyvizeit a Pók utcai átemelő telepen keresztül az Északi-Pesti Szennyvíztisztító telep irányába vezetné el. A jelenlegi hálózat olyan mértékben túlterhelt, hogy a gyűjtő nélkül nem lehetne új csatornaszakaszokat üzembe helyezni, holott a terület jelentős része még csatornázatlan.

Ugyan a belső kerületek csatornázottsága teljes, azonban a meglévő hálózat helyenként túlterhelt, a vezetékek elavultak, üzembiztosságukhoz jelentős rekonstrukcióra van szükség. Ezek a rekonstrukciós, tehermentesítő és a vízelvezetési biztonságát növelő fejlesztések az új hálózati elemekkel együtt jelentik a projekt kertében megvalósuló feladatokat.

2017-2019 években a Fővárosi Önkormányzat folytatja a csatornázási munkákat több kerületben is.

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt (BKISZ) keretében 2017-2019 év során is folytatódnak a fővárosi csatornahálózat bővítésének munkálatai. A projektek jelenleg különböző előkészítési fázisban vannak. A módosított befejezési határidő 2019.06.30.

A beruházások előkészítése a korábbi évek felmérései és tervei alapján indul el, de a tapasztalatok azt mutatták, hogy az igények és a körülmények változása miatt az eredeti műszaki tervekhez képest indokolt lehet a csatornázandó utcák listájának kibővítése. Erre tekintettel a beruházó Fővárosi Önkormányzat 2016-ban lehetőséget biztosított arra, hogy a csatornázás eredeti tervei az önkormányzatok által jelzett helyi igényekkel kiegészítésre, módosításra kerüljenek.

A kerületi önkormányzatok feladata volt, hogy felmérjék és a beruházó felé jelezzék, hogy – az igényekkel és a lehetőségekkel összhangban –  mely utcákban és utcaszakaszokon látják még szükségesnek a csatornázást. Ennek során azonban tekintettel kell lenni a csatornázás finanszírozását biztosító szigorú pályázati feltételekre, vagyis többek között a rendezett tulajdonviszonyokra (közterületek kiszabályozása) és a megfelelő építési övezeti besorolást előíró szabályokra is. További lényeges feltétel, hogy a csatornázandó ingatlanok rendelkezzenek vezetékes ivóvíz bekötéssel és fővízmérővel.

A beruházás sikeréhez a Fővárosi Önkormányzat és az érintett kerületek önkormányzatainak szoros együttműködése és kölcsönös erőfeszítése szükséges. Közös erővel biztosítható, hogy Budapest teljes körű csatornázása a lakosság széles körű megelégedésével folytatódjon tovább.

BKISZ VI. projekt

A II., XVII., XVIII., XIX., XXII., XXIII. kerületek számos eddig csatornázatlan utcájában épülhet ki a régóta várt  szennyvízhálózat. (melléklet: utcalista)

Azok az utcák kerülhettek ebbe a csomagba, amelyek vízjogi létesítési engedélye 2016 évben rendelkezésre állt. A közbeszerzési dokumentáció minőség ellenőrzése folyamatban van. A jóváhagyást követően a hirdetmény várhatóan 2017. II. n. évben megjelenik. A kivitelezés várhatóan 2018. év elején kezdődhet meg.

Az egyes utcák tényleges kivitelezésének időpontjáról csak a nyertes vállalkozó által készített ütemterv alapján tudjuk majd tájékoztatni az érdeklődőket.

BKISZ VII. projekt

Azok az utcák kerülhetnek ebbe a csomagba, amelyek vízjogi létesítési engedélye legkésőbb 2017 I. félévében rendelkezésre állnak. A közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása és a kerületek által benyújtott tervek ellenőrzése folyamatban van. A kivitelezés várhatóan 2018. évben kezdődhet meg.

A projekthez a III., IV., XI., XII., XVI., XVII., XVIII., XXII., XXIII., kerületek nyújtottak be terveket. (melléklet: csatorna lista)

BKISZ pesterzsébeti főgyűjtő

A 2010-2012 évek között kiépült főgyűjtő hiányzó XIX. kerületi szakaszának megépítése. A főgyűjtő szerepe a meglévő csatornahálózat tehermentesítése és a csapadékvíz elvezetés biztonságosabbá tétele. Közvetlen lakossági rákötést nincs. A közbeszerzési dokumentáció minőség ellenőrzése folyamatban van. A jóváhagyást követően a hirdetmény várhatóan 2017. II. n. évben megjelenik. A kivitelezés várhatóan 2017. év végén kezdődhet meg.

Budaörsi projektek bemutatása.

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekthez csatlakozva megvalósul a budaörsi szennyvizek fővárosi csatornahálózatba történő bevezetése (BKISZ V.), valamint Budaörs város területén 8 utcában a közcsatorna rekonstrukciója (BKISZ VIII.).

BKISZ V. projekt

Korábban a városban összegyűjtött szennyvizeket a városi szennyvíztisztító telep kezelte, a tisztított szennyvizek befogadója pedig a Hosszúréti patak volt. A projekt keretében 1 új átemelő épül a budaörsi szennyvíztisztító telepen, 1 átemelő (Repülőtéri) pedig átépül, miközben a Varjú utcai és a Kamaraerdei átemelők megszűnnek. A szennyvizek a korábban Budapest-Budaörs határáig kiépített Dél-budai főgyűjtőbe kerülnek és végső soron, a Csepel szigetén található, magas tisztítási hatásfokkal dolgozó, Központi Szennyvíztisztítóban kerülnek tisztításra.

Főbb építési adatok:
Továbbított szennyvízmennyiség távlatban: 8.560 m3/d (jelenleg keletkezik 5.000 m3/d)
Nyomócső hossza, mérete: 1.170 fm, DN300 – DN 400
Gravitációs vezeték hossza mérete 2.580 fm, DN 350 – DN 600
A tervezett bekötések száma: 39 db

A projekt a 2017.03.06-i munkaterület átadással elindult, tervezett befejezése: 2017.01.11.

BKISZ VIII. projekt

Budaörs város csatorna rendszerének egyes szakaszai elavultak rekonstrukcióra szorulnak. Azokban az utcákban, ahol a város útépítést tervez, célszerű a rekonstrukciót még az útépítés előtt végrehajtani.

2017-ben az alábbi utcákban valósul meg a csatorna rekonstrukció:
Halom u., Széles u., Gesztenye u., Szabadság út – Domb u.
Fodros u., Kisfaludy u., Thököly u., Baross köz
Az építési munkákra a közbeszerzés folyamatban van.