A házi bekötések típusai


A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében a csatornaépítéssel érintett ingatlanokat a beruházás részeként kiépülő házi bekötővezetékeken keresztül lehet csatlakoztatni, rákötni a kiépülő új, utcai gerinchálózatra.

Az alábbiakban részletes tájékoztatásunkat olvashatja a BKISZ beruházás keretében kiépülő bekötővezetékek típusairól.

A BKISZ beruházás keretében az európai uniós támogatás szigorú szabályai miatt, kizárólag azon ingatlanok részére épülnek ki a rákötést lehetővé tévő házi bekötővezetékek és a szükséges tartozékaik, melyek vezetékes ivóvíz ellátással (érvényes szolgáltatási szerződéssel) rendelkeznek.

A beruházás keretében kiépülő bekötővezetékek típusai:

A meglévő csatornahálózat, a topográfiai viszonyok és az ingatlanok elhelyezkedésének függvényében a projekt keretében különböző típusú házi bekötővezetékek épülnek ki, melyekről az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást:

o Gravitációs gerinccsatorna esetén:

  • Gravitációs házi bekötővezeték, mely a telekhatáron belül 1 m-re elhelyezett tisztító nyílásig fedőtányérral elzárva kerül kiépítésre.

 

  • Topográfiai viszonyok miatt szükséges nyomóvezetékes bekötés: a hegyvidéki területek völgyoldalain a telken belül elhelyezett házi átemelő beépítésére van szükség. Ennek telepítésére oly módon kerül sor, hogy arra az ingatlan meglévő szennyvíz kivezetése gravitációsan ráköthető legyen. Innen a telekhatárnál elhelyezett aknáig nyomóvezeték kerül kiépítésre, majd az utcai gerinccsatornáig gravitációs vezetéket építenek (ha nincs lehetőség gravitációs szakasz kiépítésére, csillapító aknát kell elhelyezni a telekhatáron kívülre, vagy az utcai gerinc tisztítóaknájára kell csatlakozni).

o Nyomott gerinccsatorna esetén:

  • Nyomóvezetékes bekötés: a telken belül oly módon elhelyezett házi átemelő beépítése, hogy arra az ingatlan meglévő szennyvíz kivezetése gravitációsan ráköthető legyen, onnan nyomóvezeték kiépítése a telekhatáron kívül elhelyezett elzáró beépítésével.

 

 

A projekt keretében a beruházás költségvetéséből – vagyis a tulajdonosok számára ingyenesen – kerül kiépítésre a tisztítóidomban vagy a házi átemelőben végződő gravitációs vagy nyomott házi bekötővezeték.


Különbségek a gravitációs és a nyomóvezetékes bekötések között:

A gravitációs bekötés esetén a telekhatártól 1 méterre a beruházás keretében tisztítóaknát építenek ki. A lakóépület és a tisztítóakna közötti szakaszon az ingatlantulajdonosnak kell a belső hálózatot kialakítani és a későbbiekben karbantartani.

• Ezzel ellentétben a házi átemelő beépítése oly módon történik, hogy arra az ingatlan szennyvízkivezetése gravitációsan ráköthető legyen, így a hegyvidéki területek völgyoldalain a topográfiai viszonyokból adódóan ez szinte az ingatlan közvetlen környezetét jelentheti, így ilyen esetekben minimális az a szakasz, melyet az ingatlantulajdonosnak kell kialakítani és a későbbiekben karbantartani. Ez azt is jelenti, hogy a házi hálózat kiépítése a tulajdonos számára jelentősen kisebb költséggel jár, mint gravitációs bekötés esetén. Természetesen a házi átemelő telepítése a telken belül bontással járhat, azonban most ennek teljes körű helyreállítása is a projekt részeként valósul meg, amit a házi átemelő telepítése előtt, a kivitelezővel való egyeztetés során érdemes figyelembe venni.

• A házi átemelők energiaellátását az ingatlan elektromos hálózatáról az ingatlan tulajdonosának kell biztosítania. A projekt részeként kiépítésre kerül az elektromos vezeték a tulajdonos által biztosított csatlakozási pontig. A házi átemelők energiafogyasztása így a tulajdonos energiaszámlájában jelenik meg, mely havi néhány száz Ft-os mértékben érinti tulajdonosokat 2018.12.31-ig. Az átemelők kapcsoló szekrényében is beépítésre kerül egy mérőóra a beruházás keretében.

FONTOS! A házi átemelő egység csak életvédelmi relén keresztül köthető a hálózatba. Rákötését csak elektromos szakember végezheti.

• A Víziközmű törvény végrehajtási rendeletének 2013. decemberi módosítása alapján pedig az ellátásért felelősnek (Budapest területén Budapest Főváros Önkormányzatának) 2018. december 31-ig gondoskodnia kell a házi átemelők energiaellátásához szükséges hálózat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról vagy kompenzációról.

• Az FCSM Zrt. a házi átemelőket és tartozékaikat, valamint a nyomott házi bekötőcsatornákat üzemeltetésre átveszi. Esetleges meghibásodás, üzemzavar esetén a házi átemelő fényjelzéssel jelzi a hibát, melyet az FCSM ingyenesen hívható zöldszámán (06/80-455-000) keresztül, az ingatlantulajdonos tud bejelenteni. Az ingatlanra történő bejutást a tulajdonosnak biztosítania kell.

• Az átemelő szivattyú aknája biztonsági tározó kapacitással rendelkezik, aminek köszönhetően legalább a felhasználási hely egynapi szennyvíz-kibocsátásának megfelelő mennyiséget képes tárolni.

• Így a lakótér szennyvízelvezetése háztartási használat esetén legalább egy napig meghibásodás esetén is biztosított. Hibabejelentést követően a közszolgáltató 24 órán belül kivonul a helyszínre és elhárítja a hibát, illetve szükség esetén csereszivattyút szerel be.

A kivitelező feladata

A kivitelező feladata, hogy a házi bekötő vezeték, vagy házi átemelő helyét, a bekötés mélységét az ingatlan tulajdonosokkal egyeztesse. A lakók kéréseit a helyi adottságok figyelembe vételével (pl. a tervezett közcsatorna mélysége, meglévő közművek helyzete stb.) teljesítik. A bekötővezeték és tartozékainak telepítése után az érintett területet az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítják.

Fontos, hogy minden ingatlan tulajdonos tegye lehetővé az egyeztetést személyesen, vagy megbízottja útján. Amennyiben személyesen nem sikerült kapcsolatba lépnie a kivitelezővel, a posta ládába bedobott, kitöltött nyilatkozatot juttassa el a nyilatkozaton, vagy a szórólapokon megadott címre.

Osztatlan közös tulajdonú iker telkek esetében fontos, hogy az ingatlan tulajdonosok a bekötő vezeték helyét egymás között egyeztessék és ennek megfelelően tegyék meg nyilatkozatukat.

Hány bekötés jár egy ingatlanhoz

Alap esetben minden fő vízmérővel rendelkező ingatlanhoz egy házi bekötés épül..

Amennyiben az ingatlana szolgalmi jogos vagy „szívességi” alapon van vezetékes vízzel ellátva, igazolnia kell, hogy a fővízmérő kiépítését a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél megrendelte.

Osztatlan közös tulajdonú „iker” telkek esetében, ha a beépítés jellege nem teszi lehetővé, hogy egy házi bekötő csatornára minden tulajdonos ráköthessen, a Mérnök, illetve a beruházó mérlegelési jogköre, hogy két, vagy több házi bekötést építsen ki az egy helyrajzi számon lévő ingatlanokhoz. Ez esetben minden tulajdonosnak önálló fővízmérővel kell rendelkeznie, mivel ez képezi a csatornahasználati díj számlázásának alapját.

A házi bekötő csatorna kiépítése nem egyenlő a rákötéssel

A beruházás kapcsán egy ingatlanhoz kiépített házi bekötő csatorna, illetve házi átemelő nem jelenti automatikusan az azonnali rákötési (csatlakozási) lehetőséget. Arról, hogy hol lehet már rákötni a megépült közcsatornára az Ütemezés menü pontban tájékozódhat. Ezeket az információkat szóró lapokon is eljuttatjuk az ingatlan tulajdonosoknak, illetve a helyi újságban és az önkormányzat honlapján is közzé tesszük.

A rákötés lépéseiről a Kérdések – Válaszok / Házi rákötés menü pontban is tájékozódhat.

Az ingatlan tulajdonost terhelő kötelezettségek a rákötéssel kapcsolatban

Fontos, hogy a kiépült közcsatornára az ingatlant rá kell kötni a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (55. §) rendelkezései szerint. Erre a kormányhivatal kötelezheti az ingatlan tulajdonost az egyéves türelmi idő letelte után. Az ingatlan tulajdonosa azonban – a 2003. évi LXXXIX törvény (11. §) értelmében – már a közcsatorna üzembe helyezésétől számított 90. napot követően talajterhelési díjat köteles fizetni, amennyiben nem építi ki a rákötést.

A talajterhelési díj mértéke a felhasznált víz 1 m3-ére vetítve, 1200 Ft-tól 6000 Ft-ig terjedhet a terület érzékenységi besorolásától függően. (A talajterhelési díj alapjául szolgáló felhasznált vízmennyiség az igazoltan szippantással elszállított szennyvízmennyiségével, illetve a locsolási kedvezménnyel csökkenthető.)